شهدین ، واحد نمونه اداره نظارت بر غذاو دارو در سال ۱۳۹۶

واحد نمونه اداره نظارت بر غذاو دارو در سال ۱۳۹۶

شهدین ، واحد نمونه اداره استاندارد در سال ۱۳۹۶

واحد نمونه اداره استاندارد در سال ۱۳۹۶

شهدین ، واحد نمونه اداره کل استاندارد در سال ۱۳۹۵

واحد نمونه اداره کل استاندارد در سال ۱۳۹۵