روز مادر

 

مادر تابلوی آفریدگار است . تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.
عشق مادر هدیه بزرگ خدا به انسان است، پس قدر این هدیه بزرگو ار را بدانیم.