کشک ۲۲۰ گرمی شهدین

کشک ۵۰۰ گرمی شهدین

کشک ۷۰۰ گرمی شهدین