آقای عبدالصمد جهاندیده برنده یک دستگاه پژو ۴۰۵

برنده پژو 405

برنده پژو ۴۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای سلمان ملکی برنده کمک هزینه خرید خودرو 

برنده کمک هزینه خرید خودرو

برنده کمک هزینه خرید خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای حبیب الله بامری برنده یک عدد سرویس طلا

برنده سرویس طلا

برنده سرویس طلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

برندگان خوش شانس ۲۰ عدد دوچرخه شماره سریال ارسالی محصول

۱

آقای مهدی حسنی

۰۹۰۶۱۱۴۹۱۶۱۹۱۹

۲

خانم شهرکی

۰۲۳۷۱۰۰۱۲۷۶۸۱۰

۳

خانم خردمند

۰۳۲۶۳۶۶۰۷۳۵۰۳۳

۴

خانم نصرت جهان تیر ۰۸۰۶۱۰۳۶۰۶۱۸۲۹

۵

خانم اشک تلخ

۰۶۵۶۳۰۵۸۵۳۹۷۲۸

۶

آقای عبدالسلام رئیسی

۱۰۲۶۳۸۱۳۸۸۵۰۰۷

۷ آقای امید عبدی

۰۶۵۶۳۰۰۸۲۳۴۷۳۱

۸

خانم محمدیان

۱۱۳۶۱۰۰۰۴۲۹۰۲۳

۹

آقای براهویی

۱۰۴۶۱۰۰۰۵۳۲۲۲۵

۱۰

آقای ابرندگانی

۱۱۲۵۳۳۹۰۰۶۰۰۰۷

۱۱

خانم کیایی پور

۱۱۴۶۲۲۲۰۷۳۷۰۹

۱۲

آقای سپاهی

۰۵۵۶۲۷۸۸۴۳۳۹۱۶

۱۳

آقای  اسکندرزاده ۰۲۳۷۱۰۰۰۸۳۹۰۱۶

۱۴

آقای صدیقیان

۱۲۱۵۱۰۰۴۸۲۹۴۱۵

۱۵

آقای دهواری

۰۶۵۶۳۰۴۱۸۷۴۵۳۶

۱۶

آقای محمد سپاهیان

۰۸۵۶۳۲۶۳۲۵۳۵۱۶

۱۷

آقای رحیم دهواری

۰۶۵۶۳۸۸۴۷۶۹۷۰۷

۱۸

خانم عابده عثمان زهی

۰۶۵۶۲۹۲۴۵۸۰۱۱۶

۱۹ آقای احمد دررازهی

۰۹۳۶۱۰۰۳۳۴۹۰۱۸

۲۰ آقای عزیز احمد حسینی نارویی

۰۷۳۵۱۰۰۱۳۵۳۱۰۳