دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت