آقای عبدالناصر پیکند برنده اولین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای یارمحمد ایران دوست برنده دومین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای حسین دهباشی برنده سومین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

خانم الهارم فرزانه پور برنده چهارمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای احمد بلوچ برنده پنجمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

خانم عابده میازائی برنده ششمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

خانم نسرین جنگی زهی برنده هفتمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای ناصر ریگی برنده هشتمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای چنگیز دامنی برنده نهمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای حبیب عرب پور برنده دهمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای محمد محمدی دوم برنده یازدهمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

خانم مریم ملک رئیسی برنده دوازدهمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

آقای نیما دهقانی برنده سیزدهمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین

خانم سهیلا شهنوازی برنده چهاردهمین دوره قرعه کشی طرح هفت در هفت شهدین