برندگان جوایز صد میلیون ریالی کمک هزینه خرید لوازم خانگی 


اولین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

سرکار خانم مهبانو میربلوچ زهی از شهرستان خاش

 دومین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

سرکار خانم ثمینه رئیسی از شهرستان سرباز

 سومین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

خانم محیا بلوچزهی از شهرستان سراوان

چهارمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

خانم فاطمه خانه یار از شهرستان زاهدان

پنجمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

آقای عبدالناصر پیکند از شهرستان چابهار

ششمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

آقای شهدوست چاکری از شهرستان سراوان

هفتمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

آقای مهر علی رادمهر از شهرستان چابهار

هشتمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

آقای چنگیز دامنی از شهرستان ایرانشهر

نهمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

خانم فرشته یار احمد زهی  از شهرستان سراوان

دهمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

آقای عبدالوهاب هاشم زهی از شهرستان خاش