برگ زرینی دیگر بر افتخارات صنایع غذایی شهدین، دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح ملی سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست جمهور محترم جناب آقای حسن روحانی و وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای کاظم خاوازی توسط مدیرعامل محترم  شرکت جناب آقای محسن شریعتی دستجردان صورت پذیرفت.

مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح ملی