شهدین، اسپانسر مجموعه ی جذاب شنبل و شاهی

شهدین، اسپانسر مجموعه ی جذاب شنبل و شاهی

شهدین، حامی سریال شنبل و شاهی، در شبکه تلویزیونی هامون

مشاهده


شهدین در نمایشگاه بین المللی آفریقا

شهدین در نمایشگاه بین المللی آفریقا

شهدین در نمایشگاه بین المللی آفریقا

مشاهده


شهدین ، واحد نمونه نظارت در سال 1395

شهدین ، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

شهدین ، واحد نمونه نظارت در سال ۱۳۹۵

مشاهده


شهدین ، واحد نمونه استاندارد در سال 1396

شهدین ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

شهدین ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۶

مشاهده


بازدید مهندسین فروش از مجموعه شهدین

بازدید مهندسین فروش از مجموعه شهدین

بازدید مهندسین فروش از مجموعه شهدین

مشاهده


بازدید شمبل و شاهی از مجموعه شهدین

بازدید شمبل و شاهی از مجموعه شهدین

بازدید شمبل و شاهی از مجموعه شهدین

مشاهده


تندیس-حمایت-حقوق-مصرف-کنندگان

تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مشاهده


آزمایشگاه مدرن و مجهز شهدین

آزمایشگاه مدرن و مجهز شهدین

آزمایشگاه مدرن و مجهز شهدین

مشاهده


شهدین در نمایشگاه بین المللی سئول کره

شهدین در نمایشگاه بین المللی سئول کره

شهدین در نمایشگاه بین المللی سئول کره

مشاهده


شهدین، برگزارکننده ی مسابقه رالی

شهدین، برگزارکننده ی مسابقه رالی

شهدین، برگزارکننده ی مسابقه رالی

مشاهده


شهدین ، واحد نمونه استاندارد در سال 1395

شهدین ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

شهدین ، واحد نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۵

مشاهده


جشنواره غذا با محصولات شهدین

جشنواره غذا با محصولات شهدین

جشنواره غذا با محصولات شهدین

مشاهده


بازدید مهندس جمیع از مجموعه شهدین

بازدید مهندس جمیع از مجموعه شهدین

بازدید مهندس جمیع از مجموعه شهدین

مشاهده


شرکت در نمایشگاه آگروفود 2016

نمایشگاه آگروفود – ۲۰۱۶

شرکت در نمایشگاه صنایع غذایی آگروفود در سال ۲۰۱۶

مشاهده


شرکت در نمایشگاه آگروفود 2017

نمایشگاه آگروفود – ۲۰۱۷

شرکت در نمایشگاه صنایع غذایی آگروفود در سال ۲۰۱۷

مشاهده


شرکت در نمایشگاه آگروفود 2015

نمایشگاه آگروفود – ۲۰۱۵

شرکت در نمایشگاه صنایع غذایی آگروفود در سال ۲۰۱۵

مشاهده


مجموعه تصاویر کارخانه

مجموعه تصاویر کارخانه

مجموعه تصاویر کارخانه، آزمایشگاه مدرن، انبار و محیط اداری

مشاهده


شهدین در نمایشگاه بین المللی روسیه

شهدین در نمایشگاه بین المللی روسیه

شهدین در نمایشگاه بین المللی روسیه

مشاهده

 


شهدین واحد نمونه غذا و دارو در سال ۹۸

شهدین واحد نمونه غذا و دارو در سال ۹۸

مشاهده

 

واحد نمونه جهاد کشاورزی سال ۹۸ و ۹۹

واحد نمونه جهاد کشاورزی سال ۹۸ و ۹۹

مشاهده