برندگان برگزیده جایزه ده میلیون ریالی شهدین

نام و نام خانوادگیشهر

جایزه ده میلیون ریالی

آقای عبدالجبار بلوچزهی

نیکشهر

***

آقای زکریا ریگی کوته

خاش

***

خانم سهیلا جمالزهی

خاش

***

آقای احمد سپاهیان

سراوان

***

آقای اسماعیل دهانی

چابهار

***

آقای محمد بلوچزهی

نیکشهر

***

آقای الیاس عسکری

بیرجند

***

آقای ایوب دوستی

بیرجند

***

آقای مهران شجاعی

شهرضا

***

خانم ملیحه رضاییبافق

***

برندگان برگزیده سه میلیون ریالی شهدین

نام و نام خانوادگی

شهر

جایزه سه میلیون ریالی

آقای محمدصالح حسینی نژاد

سراوان

***

آقای اسامه پروی

نیکشهر

***

آقای میثم دهقان

سرباز***
آقای منصور حسین زائیمهرستان

***

آقای یاسر ده مرده

هیرمند***

آقای حسن ابرازه

نیکشهر

***

آقای وحید شیهکیایرانشهر

***

آقای محمدایوب میربلوچ زهی

مهرستان***
آقای محمدحسین قانعیبیرجند

***

آقای نوروز قاسمی

سراوان***
آقای محمد مرادزهینیکشهر

***

آقای عبدالخالق رویان

ایرانشهر***
آقای رضا صوفیزاهدان

***

آقای محمد کردی کوشه

خاش***
آقای امیر حسین منفردسراوان

***

آقای عبدالرئوف ریگی

سراوان***
آقای داوود خدیرچابهار

***

آقای صدیق سرکوری

ایرانشهر***
آقای سعید افرازهایرانشهر

***

 آقای دالخالق علی نژاد

سرباز***
آقای موسی مزارزئیسرباز

***

آقای فرزاد صادقی

ایرانشهر***
آقای رحمان بخش اربابسیستان

***

آقای یوسف سجادی پور

ایرانشهر***
آقای امیر دامنیایرانشهر

***

خانم نوش آفرین ظفریانی اصل

شهرضا***
آقای نادر فریدونیداراب فارس

***

آقای مازیار هاشمی

کرمان***
آقای حامد حمدی یزدیرفسنجان

***

آقای امیرمحمد فتاحی بافقی

بافق

***

برندگان برگزیده جایزه پنج میلیون ریالی شهدین

نام و نام خانوادگی

شهر

جایزه پنج میلیون ریالی

آقای محسن دادگرسرباز

***

آقای محمدنور امراشستان

سراوان***
آقای ذاکر چاکریسراوان

***

آقای امید شنبه زهی

ایرانشهر***
آقای دادرحیم دهانیمهرستان

***

آقای فرهاد بلیدئی

سرباز***
خانم گل پری ریکینیمروز(زابل)

***

 آقای حسینعلی صوفی

زاهدان***
اقای حامد شاولی برایرانشهر

***

آقای ابوبکر پرکی

سیرکان***
آقای حاتم بلوچچابهار

***

آقای عبیدالله مزارزائی

سرباز***
آقای ایمان کردیخاش

***

آقای عبدالله بلیده

نیکشهر***
اقای امام بخش رئیسینیکشهر

***

آقای سعید شیخ

کنارک***
آقای عبیدالله باران زهیسراوان

***

آقای حبیب زرین نگار

ایرانشهر***
اقای مجیب الرحمن ملک رئیسیچابهار

***

آقای نعمت الله مزارزائی

سرباز***
آقای عبدالجلیل اسکانیسراوان

***

آقای عیسی قلندرزهی

مهرستان***
آقای حامد کردیایرانشهر

***

آقای حامد بادیان

سرباز***
آقای احمد کلکلیمهرستان

***

آقای مراد میری

نیکشهر***
آقای مجید روشناسفارس

***

اقای علی اکبر نیکوئی نوش ابادی

کاشان***
آقای فرشید یعقوبی طاسکوهبومهن

***

آقای قربانعلی امامی نژاد

یاسوج

***