برندگان برگزیده دومین دوره طرح سپاس از مدیریت فروشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیشهر

مبلغ جایزه

۱

آقای محمد پور شهابیکنارک-کنگ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲آقای مهدی قاسمیسراوان

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

آقای جاسم چماچمچابهار۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۴آقای احمد دهانیسیب سوران

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

آقای حسن گنجعلیایرانشهر۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ خانم فاطمه امینیمیمه

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

خانم فاطمه خواجه پورزاهدان۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ آقای سید حجت عزیزیخمام

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹

 آقای علیرضا ترکمندیزنجان۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰ آقای علیرضا بدلیمرودشت

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

خانم محبوبه میرزاهدان۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲آقای کریم بخش دهواریسراوان

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳

آقای رضا قاسمیسراوان۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴آقای علی اکبر درازهیسیب سوران

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵

آقای مجیب رحمان دهواریدهک۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶آقای حسین سلیمانیتهران

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷

آقای امیر بخش محمود زهیایرانشهر۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸آقای یاسین ریگیایرانشهر

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹

آقای منصور سقاریسرباز۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰آقای عبدالرحیم ارجمندیچابهار

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱

آقای عبدالباسط قلندرزهیمهرستان۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲آقای عبدالحق سامی رادسراوان

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳

آقای حمیدرضا سلطانیماهی دشت۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴آقای الیاس میرزا خلیلیمیبد

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵

آقای حمید علی پورآمل۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶آقای امین سالاری فردیزد

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷

آقای علی حسنیانبادرود۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸آقای سیاوش لطفیپیله سوار

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۹

آقای حامد قمیاردستان۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰آقای محمود دهقان شاهیبافق

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۱

آقای علیرضا محمد زادهکاشان۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۲خانم رویا نوریکرج

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳

آقای حسین رهبرداراب۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۴آقای احمد اربابسراوان

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵

آقای ایمان فضلی داودیبابل۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۶آقای ابراهیم مزانه زادرشت

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷

حامد مهدی زاده جلالیرشت۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۸خانم فاطمه بک زادهبیله سوار

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹

آقای یاسر آسکانیچابهار۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰آقای الیاس ریگیخاش

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۱

آقای امید غلامزهیمهرستان۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۲آقای عمران شهنوازیخاش

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳

آقای مجید ابراهیمیبیرجند۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۴خانم آمنه عنایتیبیرجند

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵

آقای سعید شیخکنارک۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۶آقای حسین سرگلزاییزاهدان

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۷

آقای محمد رضا رمضانیبیرجند۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۸آقای حجت مسکانیایرانشهر

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۹

آقای مهدی اکبریتهران۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۰آقای جواد عزیزخانیابهر

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۱

آقای عباس اربابیمهرستان۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۲آقای یوسف سجادی پورایرانشهر

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۳

آقای یعقوب باد افرهچابهار۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۴آقای امیر دامنی ایرانشهر

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵

آقای صالح حسین زاییسیب سوران۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۶آقای نعیم بخش ارزانیچابهار

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۷

آقای عباس شهرکیزابل۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۸خانم غزل رضایی نوریتنکابن

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۹

آقای محمد مهدی نجاری مقدمگرمه۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۰آقای علیرضا عظیمیاشتهارد

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۱

خانم ساعبه گلیجانی مقدمتنکابن۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۲آقای میلاد بغدادیبندر ترکمن

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۳

آقای عباس علی پورداراب۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۴آقای امیر تورانیانپردیس

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵

آقای وحید امن زادهتهران۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۶۶آقای مرتضی آصفیقزوین

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۷

آقای عزیز عزیزیمحسن آباد۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۸آقای هدایت اله فرهمندبافق

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹

آقای حسن فداییاسلام شهر۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۰آقای عزیز اله میرزاییکنارک

۳٫۰۰۰٫۰۰۰