اولین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

 

  • سرکار خانم مهبانو میربلوچ زهی از شهرستان خاش برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.

 

 دومین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

 

  • سرکار خانم ثمینه رئیسی از شهرستان سرباز برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.

 

 سومین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین

  • خانم محیا بلوچزهی از شهرستان سراوان برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.

 

چهارمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

  • خانم فاطمه خانه یار از شهرستان زاهدان برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.

 

پنجمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

  • آقای عبدالناصر پیکند از شهرستان چابهار برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.

 

ششمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

  • آقای شهدوست چاکری از شهرستان سراوان برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.

 

هفتمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

  • آقای مهر علی رادمهر از شهرستان چابهار برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.

 

هشتمین دوره قرعه کشی طرح ده در ده شهدین 

  • آقای چنگیز دامنی از شهرستان ایرانشهر برنده صد میلیون ریال کمک هزینه خرید لوازم خانگی.