کشک ۲۲۰ گرمی شهدین

کشک ایرانی

کشک ۵۰۰ گرمی شهدین

کشک شهدین

کشک ۷۰۰ گرمی شهدین