برندگان طرح سپاس از خانواده

ردیف نام و نام خانوادگی برندگان جایزه
۱ خانم زهرا پرکی هفت قلم کالای ایرانی
۲ آقای تاج محمد قنبری گرگیج هفت قلم کالای ایرانی
۳ آقای عبدالحمید باران زهی هفت قلم کالای ایرانی
۴ خانم زربانو غلامی هفت قلم کالای ایرانی
۵ آقای فاروج جدگال هفت قلم کالای ایرانی
۶ خانم ام کلثوم حسین بر هفت قلم کالای ایرانی
۷ خانم زهرا پورمند هفت قلم کالای ایرانی