شهدین

سپاس از مدیریت فروشگاه

برندگان سومین دوره طرح سپاس از مدیریت فروشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگیکد قرعه کشی

شماره تماس

۱آقای رستم محقق نژاد۱۳۳۴۴۰۲۵

۹۱۲—۰۰۶۵

۲آقای سعید اسدی۱۳۳۷۰۷۴۷

۹۲۲—۱۳۳۵

۳آقای امیرعلی سنکانه۱۳۴۷۵۸۷۲

۹۳۹—۴۲۹۶

۴آقای نصرت اله سهیل زاد۱۳۵۴۵۶۱۰

۹۱۸—۴۷۵۰

۵خانم محبوب  سلیمانی۱۳۵۵۸۶۷۵

۹۰۵—۴۵۵۰

۶آقای علی شجاعی۱۳۵۶۴۶۵۲

۹۳۶—۳۷۷۴

۷آقای عباس علی پور۱۳۶۰۶۰۲۱

۹۳۳—۲۷۳۰

۸آقای مجید مهری۱۳۶۶۹۲۹۳

۹۱۱—۳۱۷۹

۹آقای حمیدرضا طالبی۱۳۶۸۱۰۲۷

۹۱۸—۲۱۱۳

۱۰آقای حسن فدایی۱۳۶۹۴۵۳۹

۹۲۱—۱۰۷۴

۱۱آقای اکبر تند قدم۱۳۷۰۴۵۳۸

۹۱۲—۴۳۲۹

۱۲آقای عرفان راجعی۱۳۷۲۱۰۶۱

۹۳۶۶—۲۹۳۶

۱۳آقای علی حاتمی۱۳۷۳۸۹۸۴

۹۳۹—۶۲۷۹

۱۴آقای نیما رعایتی۱۳۷۴۴۰۹۳

۹۳۷—۷۳۹۰

۱۵آقای حیدر کاشی۱۳۸۷۷۰۴۷

۹۳۶—۴۵۵۶

۱۶آقای غلامرضا احسانی۱۳۹۱۵۷۷۹

۹۱۲—۷۸۰۶

۱۷خانم مریم برابی۱۳۹۳۱۱۸۱

۹۱۴—۷۴۶۴

۱۸آقای مرتضی مرادی۱۳۹۳۶۴۴۴

۹۱۸—۶۰۲۴

۱۹آقای مجید رمضانی۱۳۹۹۲۳۱۷

۹۱۱—۱۷۵

۲۰خانم منصوره نبی پور۱۴۰۰۰۵۲۰

۹۱۷—۷۶۳۸

۲۱خانم فاطمه باقرزاده۱۴۰۱۷۹۶۱

۹۱۱—۸۶۲۶

۲۲آقای محمد امین همایون۱۴۰۲۵۴۹۵

۹۳۷—۷۷۷۱

۲۳آقای یاسین رضایی۱۴۰۲۹۲۲۲

۹۹۰—۵۱۳۱

۲۴آقای رضا محمدی۱۴۰۴۹۶۶۵

۹۱۳—۴۹۴۴

۲۵آقای امید نجفی۱۴۰۶۲۶۳۹

۹۱۳—۶۴۷۱

۲۶آقای سامان بهروش۱۴۰۹۰۸۴۰

۹۳۵—۰۹۴۸

۲۷آقای سجاد عفیف۱۴۰۹۸۲۵۰

۹۳۰—۷۹۵۶

۲۸آقای امید حاجی علی نژاد۱۴۱۰۰۰۰۹

۹۰۳—۱۷۸۵

۲۹آقای امیر غمشادزهی۱۹۲۰۴۰۹۵

۰۹۱۵—۲۰۳۴

۳۰خانم ملک خاتون صالحی۲۰۱۷۷۸۶۶

۹۱۵—۰۲۵۸

۳۱آقای احمد کدخدایی۱۹۴۰۱۹۲۸

۹۱۵—۱۹۴۱

۳۲آقای کریم بخش درزاده۱۹۴۲۶۹۷۷

۹۱۵—۸۱۶۸

۳۳آقای غلام محمد باران زهی۱۹۲۲۳۳۹۷

۹۱۵—۰۹۱۰

۳۴آقای برکت بهرامی۱۹۲۱۹۳۴۷

۹۱۵—۹۴۹۹

۳۵آقای عبدالکریم پرکی۲۰۹۴۴۱۱۳

۹۱۵—۹۴۲۲

۳۶آقای وحید دهواری۱۹۱۱۹۳۹۲

۹۱۵—۸۸۱۷

۳۷آقای صلاحدین بزرگ زاده۲۰۵۷۰۱۳۳

۹۱۵—۲۸۰۶

۳۸آقای حسین درزاده۲۰۶۵۲۹۷۴

۹۱۵—۹۵۲۷

۳۹آقای محسن ریگی گوهر کوه۱۱۹۸۰۳۰۰

۹۱۵—۰۵۹۵

۴۰آقای آتوت عبدنیاز۱۱۹۲۳۲۶۶

۹۱۵—۵۲۴۹

۴۱آقای عبدالرحمان مرادزهی۱۹۶۲۵۲۹۵

۹۱۵—۸۵۹۹

۴۲آقای وحید اربابی۱۲۴۷۲۷۹۸

۹۱۵—۷۰۲۹

۴۳خانم ملیحه میر۲۲۶۴۶۳۳۹

۹۱۵—۰۷۱۰

۴۴آقای جلیل بلیده۱۲۷۰۸۲۹۰

۹۱۵—۷۳۶۹

۴۵آقای احسان کردی۲۰۵۴۳۴۹۳

۹۱۵—۹۴۷۷

۴۶آقای اسلم بلوچ۲۰۳۸۶۰۶۰

۹۱۵—۳۰۹۷

۴۷آقای ضحا ریگی۱۱۸۳۶۹۱۰

۹۱۵—۹۳۶۰

۴۸خانم ساجده محمدانی فرد۱۱۰۲۶۵۵۱

۹۱۵—۸۸۳۰

۴۹آقای  مرتضی دارسرایی۲۰۶۸۷۴۰۷

۹۳۵—۲۷۳۸

۵۰آقای علیرضا دانایی فر۱۰۱۷۵۶۶۵

۹۱۵—۳۳۱۹

۵۱خانم مرضیه ارگینی۲۲۵۰۰۷۰۳

۹۱۵—۰۷۵۸

۵۲آقای عبدالخالق آسکانی۱۲۴۳۸۶۳۸

۹۱۵—۹۵۳۸

۵۳آقای اکبر ممبینی۲۲۹۴۴۳۵۵

۹۱۲—۵۸۶۹

۵۴آقای محمد حنیف۱۹۱۰۶۰۲

۹۱۵—۰۸۰۶

۵۵آقای حامد لطفی۱۲۳۴۵۴

۹۹۱—۲۹۴۱

۵۶خانم طاهره ماستری فراهانی۲۰۶۶۳۲۵۹

۹۱۸—۵۲۱۳

۵۷آقای محسن بهشتی۲۲۳۴۴۷۰۳

۹۱۲—۸۰۵۷

۵۸آقای حسین عبدالهی۱۱۰۵۸۰۱۸

۹۱۳—۶۵۷۰

۵۹آقای اسماعیلی محمدی۲۰۲۶۰۴۹۰

۹۱۱—۶۲۱۱

۶۰خانم زهرا صبوریان۱۲۲۰۱۰۶۶

۹۰۳—۷۴۳۵

۶۱آقای میلاد شهبازی۱۱۷۶۹۲۳۸

۹۰۵—۳۲۵۰

۶۲خانم فاطمه مهریزی۱۲۲۱۶۳۵۲

۹۱۳—۹۳۱۵

۶۳آقای سعید اکبری۱۰۵۵۶۷۳۱

۹۱۷—۴۳۵۲

۶۴آقای عبدالرضا ابوعلی۲۰۱۵۱۲۰۶

۹۰۱—۱۲۰۶

۶۵خانم لیلا زارعی۲۲۱۹۳۹۶۳

۹۳۹—۷۲۷۱

۶۶آقای حسن نور محمدی۲۰۷۴۴۰۲۴

۹۳۸—۳۲۶۵

۶۷آقای مهدی شب بخیز۱۹۵۶۴۳۵۷

۹۱۷—۷۹۶۲

۶۸خانم اکرم فلاح۲۰۰۱۶۶۵

۹۱۶—۷۷۸۱

۶۹آقای میلاد قلندرزاده۲۰۱۲۹۰۹۴

۹۹۲—۳۸۲۱

۷۰۲۰۳۵۵۲۹۴

۹۱۵—۴۱۷۹