شهدین

ردیفنام و نام خانوادگیکد قرعه کشیشماره تماس

۱

خانم هستی محمدی۱۳۵۳۸۵۶۴

۰۹۰۲۷۴*** ۲۱

۲

خانم فاطمه  پورقاسم میانجی۱۴۷۹۱۱۰۰

۰۹۰۲۸۱*** ۷۰

۳

خانم مهرگان امیدی۱۴۲۱۱۲۱۸۰۹۰۳۲۷*** ۷۵
۴آقای احمد برزگر سلکی سری۱۳۷۰۲۶۷۲

۰۹۰۳۶۸*** ۷۱

۵

آقای شمس الدین خندان۱۳۴۹۳۹۷۰۰۹۰۵۵۹*** ۰۴
۶آقای موسوی۱۴۵۶۰۳۴۲

۰۹۱۰۹۹*** ۲۶

۷

آقای محمد اسماعیل تبار۱۳۹۴۷۰۵۱۰۹۱۱۲۱*** ۹۷
۸خانم مهدیه اصغرتبار۱۴۴۴۷۹۶۰

۰۹۱۱۶۸*** ۴۳

۹

آقای میثم ر ضایی۱۴۸۷۳۸۱۹۰۹۱۱۸۳*** ۸۴
۱۰آقای جاوید شاهکار۱۳۷۰۷۲۱۱

۰۹۱۲۲۴*** ۲۸

۱۱

آقای رضا شاه ماری۱۳۴۴۳۸۳۹۰۹۱۲۴۶*** ۱۲

۱۲

آقای صابر محمودیان۱۴۰۲۸۱۷۹

۰۹۱۲۴۹*** ۰۷

۱۳آقای سجاد صمدی۱۴۰۱۶۶۸۰

۰۹۱۲۶۸*** ۰

۱۴

خانم مهدیه شفیعی۱۳۳۱۰۳۱۷۰۹۱۳۳۲*** ۳۷
۱۵آقای شایان گودرزی۱۴۱۲۸۱۶۶

۰۹۱۳۵۱*** ۳۱

۱۶

آقای سعید شیری۱۴۵۱۱۸۷۷۰۹۱۳۸۴*** ۹۷
۱۷خانم فاطمه ملکی۱۴۷۵۱۲۵۴

۰۹۱۴۱۴*** ۱۰

۱۸

خانم فاطمه عباس زاده۱۳۵۰۵۱۷۰۰۹۱۴۲۳*** ۹۰
۱۹آقای رحیم غیبی زاده۱۳۸۷۸۲۲۹

۰۹۱۴۴۲*** ۹۹

۲۰

آقای وحید عبدی ازاد۱۴۲۱۲۲۷۱۰۹۱۴۴۳*** ۴۵
۲۱آقای محمد باقر خانی اسماعیلی۱۳۳۵۲۲۷۶

۰۹۱۴۶۰*** ۲۱

۲۲

خانم مریم عباس زاده۱۴۸۱۴۱۸۳۰۹۱۴۶۸*** ۸۳
۲۳آقای صمد نامور۱۳۷۰۳۱۸۴

۰۹۱۴۷۸*** ۳۵

۲۴

آقای علی رضایی۱۴۵۵۶۵۴۰۰۹۱۵۵۱*** ۴۵
۲۵آقای محمد باشتنی۱۳۷۱۵۲۷۱

۰۹۱۵۸۷*** ۶۰

۲۶

خانم زینب  موسوی۱۴۸۰۱۸۴۶۰۹۱۶۸۸*** ۸۵
۲۷آقای محمد حسین پور۱۳۸۴۲۸۶۲

۰۹۱۷۱۷*** ۹۴

۲۸

آقای امیر صدقی نیا۱۳۸۳۳۹۹۱۰۹۱۸۲۰*** ۸۱
۲۹آقای محمد جعفری نسب۱۳۸۶۱۲۴۲

۰۹۱۲۵۶*** ۶۹

۳۰

آقای کیوان هدایت پور۲۰۶۲۸۵۱۵۰۹۰۵۲۳*** ۳۴
۳۱آقای علی مهدی آبادی۲۰۲۹۹۶۱۰

۰۹۳۰۰۴*** ۴

۳۲

آقای نوذر رمضانی۲۲۴۲۴۰۷۳۰۹۱۶۰۲*** ۹۳
۳۳آقای محمد نارویی مقدم۲۲۵۱۴۳۸۹

۰۹۱۳۲۴*** ۶۴

۳۴

آقای سعید نمکی۲۲۲۰۱۳۸۰۰۹۳۶۶۷*** ۰۶
۳۵خانم سکینه حیدری۲۲۳۲۹۱۶۹

۰۹۱۲۷۷*** ۲۴

۳۶

آقای محمد صالح حسین زاهی۱۹۴۲۱۳۳۹۰۹۳۶۸۴*** ۸۶
۳۷آقای عبیداله جماعت بلوچ۲۲۱۷۷۵۵۲

۰۹۰۱۱۶*** ۷۹

۳۸

خانم محبوبه قربانی۱۹۳۶۶۵۴۷۰۹۳۹۵۹*** ۰۵
۳۹آقای احمد میرزایی۱۱۰۵۶۴۹۶

۸۳***۰۹۱۳۳۹

۴۰

خانم فخری حیدری۱۹۴۴۶۵۴۷۰۹۳۶۵۳*** ۶۴
۴۱آقای رضا زهک زهی۱۹۳۵۰۶۷۸

۰۹۳۵۲۸*** ۷۰

۴۲

آقای مختار منصوری۱۹۱۱۷۱۸۰۰۹۱۳۳۹*** ۷۸
۴۳آقای رحمابخش ارباب۲۲۰۸۷۹۶۰

۰۹۰۵۲۸*** ۶۲

۴۴

آقای مسلم شیخ میری۲۲۲۱۴۲۹۵۰۹۱۶۹۹*** ۳۵
۴۵آقای حسین یوسف زاده۱۹۱۳۶۹۵۶

۰۹۱۳۲۵*** ۶۸

۴۶

آقای مسلم میدوستی۲۲۵۲۷۰۱۲۰۹۳۶۲۱*** ۵۲
۴۷خانم فاطمه  سیادات۲۰۹۳۷۰۶۶

۰۹۲۱۵۰*** ۱۷

۴۸

آقای محسن ملکی حسن آبادی۲۰۷۷۴۳۵۸۰۹۱۳۸۹*** ۷۰
۴۹آقای عادل رستم وند۲۰۳۵۷۷۸۰

۰۹۱۴۷۳*** ۵۳

۵۰

آقای عارف پرکی۱۹۶۶۲۷۳۳۰۹۳۵۹۰*** ۰۴
۵۱آقای محمد انجیدنی۱۹۶۲۶۱۸۰

۰۹۱۵۰۰*** ۳۰

۵۲

آقای علی سیدی۲۰۳۱۶۰۲۷۰۹۱۵۰۱*** ۶۹
۵۳آقای فیصل بلوچ۲۲۰۴۰۱۰

۰۹۱۵۰۲*** ۶۹

۵۴

آقای حسنی سیاهانی۲۲۷۲۳۷۷۷۰۹۱۵۰۳*** ۷۹
۵۵آقای محمد افضل زایی۲۰۲۰۶۹۰۳

۰۹۱۵۰۴*** ۶۶

۵۶

آقای رحمت اله حسین بر۱۹۳۷۳۰۳۰۹۱۵۰۵*** ۵۵
۵۷آقای عبدالرحمان رکابدار۲۲۷۶۴۳۱۵

۰۹۱۵۰۹*** ۷۲

۵۸

آقای احمد دهواری۲۲۳۱۷۹۴۶۰۹۱۵۱۹*** ۳۷
۵۹خانم مهدیه چارق زاده۲۰۱۵۴۰۹۱

۰۹۱۵۲۸*** ۶۸

۶۰

آقای محمد بلوچ لاشاری۲۰۷۰۱۳۶۰۹۱۵۲۰*** ۵
۶۱آقای محمد نعیم بزرگ زاده۲۰۸۸۶۲۴۶

۰۹۱۵۳۴*** ۱۸

۶۲

آقای علی فرازی۱۹۰۷۰۶۲۹۰۹۱۵۳۶*** ۲۱
۶۳آقای عاصف رییسی۱۹۶۶۹۰۸۰

۰۹۱۵۴۳*** ۵۲

۶۴

آقای نعمت المزارزیی۱۰۹۱۳۳۴۱۰۹۱۵۴۴*** ۲۷
۶۵آقای محمد  درزاده۱۹۵۳۵۶۷۵

۰۹۱۵۴۵*** ۰۷

۶۶

آقای عبدارحمان ارباب۲۰۵۰۵۰۵۱۰۹۱۵۴۶*** ۵۸
۶۷آقای امیرحسین یعقوبی۲۲۲۷۴۳۵۷

۰۹۱۵۵۴*** ۹۱

۶۸

آقای میثم صالحی۱۹۴۱۸۵۰۱۰۹۱۵۵۴*** ۵۱
۶۹آقای سعید شیخ۲۰۷۸۱۵۶۱

۰۹۱۵۶۰*** ۰۲

۷۰

آقای حسن جونابادی۲۲۵۴۹۴۴۰۰۹۱۵۶۱***۳۵
۷۱آقای زکریا ملک رییسی۲۰۳۷۰۱۸۵۰۹۱۵۶۳***۲۹